Keiko

Nemoto Sensei’s Weekly Schedule

Nemoto Sensei teaches each week according to the following schedule:

Monday No training for Uchi Deshi
Tuesday Nisshinkan Dojo, Iwama 09:00 — 10:00 Taijutsu
Nisshinkan Dojo, Iwama 10:00 — 11:00 Bukiwaza
Nisshinkan Dojo, Iwama 19:00 — 20:00 Taijutsu
Wednesday Nisshinkan Dojo, Iwama 09:00 — 10:00 Taijutsu
Nisshinkan Dojo, Iwama 10:00 — 11:00 Bukiwaza
Nisshinkan Dojo, Iwama 18:00 — 22:00 Uchi deshi party
Thursday Nisshinkan Dojo, Iwama 09:00 — 10:00 Taijutsu
Nisshinkan Dojo, Iwama 10:00 — 11:00 Bukiwaza
Nisshinkan Dojo, Iwama 19:00 — 20:00 Taijutsu
Friday Nisshinkan Dojo, Iwama 09:00 — 10:00 Taijutsu
Nisshinkan Dojo, Iwama 10:00 — 11:00 Bukiwaza
Nisshinkan Dojo, Iwama 19:00 — 20:00 Taijutsu
Saturday Nisshinkan Dojo, Iwama 09:00 — 10:00 Bukiwaza
Mito Cultural Centre 13:00 — 14:30 Taijutsu
Sakura Sport Center, Tsukuba 19:00 — 20:30 Taijutsu & Bukiwaza
Sunday Nisshinkan Dojo, Iwama 09:00 — 10:00 Bukiwaza
Sakura Sport Center, Tsukuba 19:00 — 20:30 Taijutsu & Bukiwaza

Note! On national holidays in Japan, Nemoto Sensei teaches no classes.

Copyright 2007 – 2017. www.nemotosensei.com. All rigths reserved.